PRIVACYVERKLARING

Ronald McDonald Business Breakfast Club Groningen (“BBC Groningen”) verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze (gezamenlijke) diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via onze website: www.bbcgroningen.nl. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In deze verklaring leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in onze privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

BBC Groningen verwerkt persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan ons verstrekt. Ook verwerken wij persoonsgegevens als u het contact- en/of aanmeldformulier op onze website invult. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • bedrijfsnaam
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer, en/of;
 • overige persoonsgegevens die u actief (aan ons) verstrekt.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. BBC Groningen verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Uw uitdrukkelijk gegeven toestemming, en/of;
 • Een gerechtvaardigd belang

2. Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

BBC Groningen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betaling en/of donatie;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere eventuele reclame-uitingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, en/of;
 • u de mogelijkheid te bieden een lidmaatschap aan te maken;

3. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

BBC Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

BBC Groningen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De door ons ingeschakelde derde partij, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft op grond van de AVG een aantal rechten. Zo kunt u ons verzoeken om:

 • uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien BBC Groningen uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren door een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BBC Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

7. Contact

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of direct mail via info@bbcgroningen.nl.